Even geduld

Maison C Store icon Maison C Store logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout CLOTHING JEWELS ACCESSORIES SHOES

Algemene voorwaarden

1. Identiteit

FIELING BV

Kleine Snikbergstraat 25

1701 Dilbeek

België

E-mail: info@maisoncstore.be

BTW: BE 0780.437.947

IBAN: BE30 3631 4211 1811

Dit adres kan alleen worden gebruikt als factuuradres en niet als retouradres voor bestellingen. Voor meer informatie over retourzendingen wordt verwezen naar ons retourbeleid.

 

2. Algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

2.2 De minimumleeftijd voor het plaatsen van bestellingen is 18 jaar. Indien een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht voor om deze bestelling te weigeren.

  

3. Verkoopovereenkomst

3.1 U kunt een bestelling plaatsen online via de webshop door het bestelproces op de website van MAISON C in te vullen en op de betreffende verzendknop te klikken.

3.2 Alle prijzen weergegeven op de webshop van MAISON C zijn informatief van aard, inclusief BTW en uitgedrukt in euro.

3.3 Wanneer u uw bestelling plaatst, ontvangt u een ordernummer.

3.4 Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de klant de producten te willen aankopen die onder deze voorwaarden geselecteerd zijn.

3.5 De verkoopovereenkomst tussen MAISON C en de Klant is pas finaal en bindend wanneer een bevestigingsemail wordt ontvangen waarin de bestelling wordt bevestigd. Indien we uw bestelling niet kunnen accepteren, zullen we proberen contact met u op te nemen via telefoon of e-mail.

3.6 MAISON C kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een artikel.

3.7 MAISON C heeft bijgevolg het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden binnen een termijn van drie werkdagen nadat de verkoopovereenkomst ontstond, dit in geval wanneer de actuele voorraad is uitgeput en bijgevolg geen positief gevolg kan worden gegeven aan de bestelling.

3.8 Bij niet tijdige betaling door de klant of bij problemen met eerdere bestellingen heeft MAISON C het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.9 Aankopen via de webshop cfr. Verkoopovereenkomst vermeld in artikel 3.1 zijn exclusief voor consumenten.

 

4. Prijs

4.1 Alle prijzen weergegeven op de webshop van MAISON C zijn informatief van aard, inclusief BTW en uitgedrukt in euro.

4.2 De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie en steeds onder voorbehoud van wijzigingen.

4.3 De foto’s op de webshop zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.4 De kosten van levering zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Eventuele bijkomende verzendingskosten worden uitdrukkelijk vermeld tijdens het bestelproces en gecommuniceerd alvorens over te gaan tot betaling.

4.5 Bij bestellingen buiten de EU, kunnen mogelijks extra kosten worden aangerekend. (regelgeving EU omtrent douanekosten vanaf 1 juli)

  

5. Levering

5.1 MAISON C levert producten die op uw orderbevestiging staan ​​vermeld.

Verder kan MAISON C op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de klant met betrekking tot het leverings- of factuuradres en voor eventuele late leveringen of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren als gevolg van die fout.

5.2 Eigendom en risico van verlies met betrekking tot de producten van de klant, gaat op de klant over bij aflevering van de producten op het adres dat vermeld staat in de orderbevestiging.

5.3 Wanneer een product op voorraad is, wordt het binnen 24u tot maximum 4 werkdagen op de klant zijn/ haar afleveradres geleverd. Dit afleverschema is indicatief en bijgevolg niet bindend.

5.4 Deze opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden MAISON C slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. Indien de goederen niet werden geleverd binnen voorvermelde termijn, is de Klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5.5 Leveringen worden steeds volbracht tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag. (exclusief feestdagen).

5.6 Pas vanaf het moment de verkoopovereenkomst ontstaat en de betaling ervan werd ontvangen door MAISON C wordt de termijn van verzending tot stand gebracht

5.7 Indien een product niet op voorraad is, wordt de consument per e-mail op de hoogte gesteld met een voorgestelde andere leverdatum. Is de consument het niet eens is met de vertraging, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de consument een alternatief product bestellen.

De prijs voor de geannuleerde bestelling wordt terugbetaald binnen 15 dagen na annulering of, in het geval van een bestelling voor een alternatief product, wordt een nieuwe factuur gemaakt of gecrediteerd, rekening houdend met de prijs die is betaald voor het product dat wordt geannuleerd.

5.8 MAISON C is niet verantwoordelijk voor de gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de koeriersdienst die wordt gekozen.

5.9 De verzendingskosten zijn aangegeven bij iedere aankoop en bedragen als volgt; binnen België en Nederland gratis verzending vanaf € 100,00 bij online bestelling. Bij aankopen lager dan € 100,00 bedraagt de verzendkost € 5,95.

Alternatief kan de bestelling online geplaatst en betaald worden, en op het winkeladres te Dilbeek worden afgehaald en/of omgeruild, vrij van transportkosten.

Door onvoorziene omstandigheden, is het mogelijk dat de leveringskost hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn ook verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd.

  

6. Betaling

6.1 Betaling is mogelijk door middel van de betalingsplatformen aangeboden via de webshop. De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten die hij gemachtigd is te gebruiken. Indien een andere betalingsvorm gewenst is, kan dit op schriftelijke aanvraag tussen MAISON C en de Klant.

6.2 MAISON C blijft eigenaar van de goederen totdat de volledige betaling ervan volbracht is.


7. Retourbeleid

7.1 De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het aangekochte goed, in overeenstemming met de wet van 30 december 2013 betreffende boek VI van het Wetboek van economisch recht “marktpraktijken en consumentenbescherming”,

7.2 Het is de plicht van de consument zijn recht op retourneren bekend te maken. Hierbij is het zijn plicht om MAISON C hiervan te informeren en dit te kunnen bewijzen. Hierbij is het noodzakelijk het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen.

7.3 De consument die gebruik wenst te maken van zijn recht te retourneren dient de goederen in de originele verpakking terug te zenden naar volgend adres: MAISON C, Sint- Alenalaan 1, 1700 Dilbeek, dit binnen de 14 dagen na ontvangst van het goed.

7.4 Extra kosten met betrekking tot het terugzenden van het goed behoren tot de verantwoordelijkheid van de Klant.

7.5 De retournering wordt enkel aanvaard indien de goederen onbeschadigd, ongedragen en in originele staat worden teruggezonden. Indien een artikel beschadigd wordt teruggestuurd, heeft MAISON C het recht een schadevergoeding te eisen van de consument die evenredig is met de waardevermindering die het artikel heeft ondergaan. (Artikel VI.51, §2 WER)

Elke terugzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, wordt geweigerd.

7.6 Bij het retourneren van de goederen door de klant, ontvangt de klant de betaling terug conform m.b.t. aankoopprijs van het aankoopbewijs. De terugbetaling zal gebeuren via overschrijving op een rekening die wordt aangegeven en bekendgemaakt door de Klant. Bij terugbetaling worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De terugbetaling zal pas worden overgemaakt wanneer de geretourneerde goederen terug ontvangen werden of wanneer bewijs ontvangen werd van de retournering, dit binnen de 7 werkdagen na de aanmelding ervan.

7.7 MAISON C adviseert steeds een ​​koerier te gebruiken die bij het retourneren gebruik maakt van een Track en Trace nummer. MAISON C kan onmogelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

7.8 De ​​terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door MAISON C mits strikt aan alle voorwaarden zoals hierboven beschreven is voldaan. Overeenkomstig artikel VI.50 §1-§3 WER.

7.9 Aankopen tijdens solden/promoties worden niet teruggenomen noch geruild noch teruggestort.

 

8. Garantie

8.1 Zonder enig afbreuk te doen aan het verzakingsrecht, kan de consument gebruik maken van alle wettelijke garanties die bij de producten op onze webshop worden geleverd.

8.2 Wij garanderen dat onze producten in lijn zijn met de bestelling en voldoen aan de verwachtingen gezien de specificaties van het product.

8.3 MAISON C is niet aansprakelijk voor technische gegevens verstrekt door de producent of het leveringsbedrijf.

8.4 De consument ontvangt een terugbetaling deels of geheel voor de producten, indien deze, mits geldig bewijs, niet in overeenstemming zijn met de normale normen van het product of indien ze een verborgen gebrek vertonen. Klachten kunnen per mail verstuurd worden naar info@maisoncstore.be

8.5 MAISON C hanteert wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling.

Voor zover dit wordt beoordeeld als redelijk, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

9. Overmacht

9.1 In geval van “overmacht” zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. MAISON C kan zijn/haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt en kan hierbij de overeenkomst zelfs definitief ontbinden.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: stakingen, brand, bedrijfsstoring, energieonderbreking, lockdown, oorlog, onderbrekingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of het niet goed functioneren van de webshop, te late of niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

10. Intellectuele eigendom

10.1 Onze webshop, logo’s, teksten, foto’s en namen in het algemeen alsook iedere communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons, onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, benamingen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc… mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming.

10.3 Elke inbreuk zal resulteren in een vordering tot schadevergoeding, die in elk geval afzonderlijk moet worden bepaald en kan ook resulteren in een rechtszaak, waarvoor alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn, die het Belgische recht toepassen.

 

11. Klachtenregeling

11.1 Bij klachten neem contact op via info@maisoncstore.be

11.2 MAISON C doet er alles aan om eventuele klachten snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij met eventuele klachten omgaan en u wilt een gerechtelijke procedure voeren, dan bent U verplicht dit in België te doen.

11.3 Op de verkoopovereenkomst is het Belgische recht van toepassing.

11.4 Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie voor online aankopen en verkopen binnen de EU. De ODR is actief sinds 9 januari 2016 en fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

11.5 Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is.

Sint-Alenalaan 150.8457284,4.26310781700 Dilbeekinfo@maisoncstore.beMaison C Store+32 2 567 95 95BE 0780.437.947www.maisoncstore.be